APK regime veranderingen voor auto's ouder dan 30 jaar


Er komen bij het FEHAC secretariaat veel vragen binnen over de ophanden zijnde veranderingen van het APK regime voor oldtimers. Daarom hieronder puntsgewijs de up-to-date informatie die antwoord kan geven op een aantal veel gestelde vragen.
 • Er is overeenkomst over een lichter APK-regime voor klassiekers. Voertuigen van vóór 1960 hoeven na het van kracht worden van de nieuwe wetgeving niet meer APK gekeurd te worden. Voertuigen ouder dan 30 jaar, maar van ná 1960, moeten vanaf dat moment nog maar eens inde twee jaar gekeurd te worden.
 • Waarschijnlijk gaat deze regeling ongeveer midden 2006 op z’n vroegst in.
 • Hiervoor is een wetswijziging nodig, aan die wetswijziging wordt nu door de experts gewerkt.
 • Zodra deze wetswijziging aangenomen is, en feitelijk van kracht wordt, zal dat in de Staatscourant gepubliceerd worden.
 • Tot dat moment moet u nog gewoon aan uw APK verplichting voldoen. Dus, ofwel op tijd keuren, ofwel schorsen. (de kans op een ambtshalve boete als na steekproef blijkt dat u niet aan uw voertuig verplichtingen hebt voldaan wordt steeds groter).
 • Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de op handen zijnde veranderingen zelf inmiddels al naar buiten gebracht als een stap in de goede richting om de administratieve lasten voor de burger te verlagen. Een goed teken.
 • De genoemde veranderingen zijn in lijn met wat – en het uiterste dat – de Europese wetgeving toestaat. Het ‘EU-minimum’ is dat ieder voertuig van na 1960 tenminste één maal per 2 jaar gekeurd dient te worden.
 • Het nieuwe regime past uitstekend bij het gemakkelijke leven, de lage jaarkilometrages, de liefdevolle verzorging, de goede staat van onderhoud enz. van de gemiddelde klassieker. Een gegeven dat zich ook laat vertalen in zeer lage verzekeringspremies. Ook past het nieuwe regime goed bij het sterk veranderde karakter van de APK zelf, ooit gestart als veiligheids keuring (toen zeer nodig en nuttig) en bedoeld om een minimum onderhoudsniveau af te dwingen, is het nu vooral een milieu keuring. Grosso modo kan gesteld worden dat die milieu eisen niet gelden voor klassiekers.
 • Ook, of misschien wel juíst, na het ingaan van de nieuwe regeling bent en blijft u zelf verantwoordelijk voor de veilige technische staat van uw voertuig.
 • Doorgaans wagen ook de experts zich niet aan schatting wat de verkeersveiligheidsbijdrage van de APK heden ten dage is, (de schattingen liggen tussen de 0 en 0,8%). Een APK keuring is een momentopname. Uw eigen verantwoordelijkheid geldt echter 365 dagen per jaar! (in sommige jaren zelfs 366 dagen)

  Kortom, ook wij wachten vol spanning af, als er nieuws is zult u dat zo spoedig mogelijk van ons vernemen, en tot dat moment moet u nog gewoon aan uw voertuigverplichtingen, inclusief APK, blijven voldoen.

(Bron: FEHAC)


Laatste update: dinsdag 17 januari 2006