Problemen m.b.t. Algemene ledenvergadering 2006


Beste leden,

Het is reeds de zesde maand van het jaar en nog steeds hebben wij als vereniging geen Algemene Leden Vergadering gehouden. Schande!
Nu moeten wij als bestuur natuurlijk de hand in eigen boezem steken maar wij zijn in dezer niet geheel alleen schuldig. Zonder een schuldige aan te wijzen wil ik u nogmaals uit de doeken doen waarom het een en ander zo is verlopen maar ik wil u ook het nieuws brengen dat het steeds beter gaat met de vereniging.

Wat ging er fout!

Banken, en dan vooral banken zonder kantoren wil ik toch even aanstippen als enorme vertragers van het financiŽle proces. Ik heb u reeds eerder uit de doeken gedaan wat hier allemaal mis ging maar deze bank heeft het gepresteerd om een vereniging met een zakelijke rekening 6 maanden geen toegang tot zijn geld te verschaffen. Je zal een bedrijf zijn! Opgemerkt moet worden dat als het voltallige bestuur een formulier moet ondertekenen en zich moet legitimeren op het postkantoor dat dit voor een landelijke vereniging met bestuursleden door het hele land een traag en moeizaam proces is. En dat drie keer!
Toch een beetje onze schuld? Wij zullen de bestuursleden in het volgt selecteren op locatie. Er wordt echter wel sterk overwogen om de Postbank te verlaten en een bank te kiezen met een kantoor in de buurt. Postbank heeft dit niet en het postkantoor is slechts een doorgeefluik wat niets voor je kan betekenen.

Wat gaat steeds beter!

We hebben met de aanschaf van het magazijn een inschattingsfout gemaakt. Te weinig werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid een auto te stallen, mede door de grote hoeveelheid ruimte in de directe omgeving die vrij kwam door de vele boerenbedrijven die ermee ophielden. De verkoop van onderdelen was verre van toereikend om de huur te kunnen opbrengen en dit drukte zwaar op de financiŽle middelen van de vereniging.

Maar de verhuur van het magazijn is nu rond. Het gedeelte van de ruimte dat niet door het magazijn wordt gebruikt wordt nu door de vereniging verhuurd aan vier bestuursleden die er hun autoís zullen stallen en hun hobby zullen uitoefenen. Door de huur die zij hiervoor betalen aan de vereniging betekent dat de DVN op een minimale, makkelijk op te brengen huur blijft zitten.De ruimte zelf zal voor de vereniging beschikbaar blijven voor themadagen die we ook volgend jaar weer zullen organiseren en andere activiteiten binnen de vereniging. Spoedig zal de vereniging dan ook weer financiŽle armslag opbouwen om weer gezond te worden. Het magazijn zelf gaat ook steeds beter lopen. Steeds meer leden vinden de weg naar het magazijn, voor de koffie, het praatje, het advies en de onderdelen.

De Algemene ledenvergadering (ALV)

Zoals reeds eerder gezegd, het eerste helft van het jaar is bijna om. de vakanties staan voor de deur en eigelijk is alles reeds of gang. Nu zijn wij volgens de statuten verplicht om een ALV uit te roepen maar naar het idee van het bestuur lijkt ons dat nu nog een beetje overbodig, tenzij: u dat wilt! Daarom willen wij het volgende aan u aanbieden:
Hierna vind u de stukken voor een eventuele ALV. Mocht u vragen hebben dan kunt u die op telefonisch stellen. Vraag en antwoord zullen dan in het blad gepubliceerd worden. Wilt u mondelinge uitleg, dan kan dat op woensdag 26 juli na 20:00 bij de voorzitter thuis in Kanis of op een volgende magazijndag. Ook die vragen zullen met antwoordt in het blad gepubliceerd worden.
Mocht iemand toch een ALV willen, dan kan in oktober een magazijndag worden aangewezen als ALV datum. Voor alle bovengenoemde zaken kunt u buiten kantooruren contact opnemen met de voorzitter, zie bestuur.
Even vooropgesteld: Deze huidige situatie is een voor het bestuur zeer ongewenste situatie. Wij zullen er alles aan doen om volgend jaar weer op een normale manier het jaar te openen met een ALV.

Het bestuur

Iedere vijf jaar wordt een bestuurslid herkiesbaar gesteld. Dit jaar is dat Mark Schulte, de secretaris. Mark is reeds met zijn 3e periode bezig en het bestuursadvies is dan ook om Mark nog 5 jaar zijn functie te laten vervullen. Eva is interim penningmeester gekozen tijdens een ingelaste ALV. Op een volgende ALV zou zij tot definitief bestuurslid kunnen worden bezegeld. Dit kan wat het bestuur betreft wachten tot 2007. Tot die tijd kan Eva gewoon haar werk blijven doen zoals zij dat nu ook doet.
Zonder tegenbericht willen wij Eva in het bestuur behouden. Eventuele bestuurskandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter. Mocht en lid zich melden of mocht iemand het niet eens zijn met deze beslissing, dan zal alsnog een ALV worden gehouden.

Eva

Over deze vrouw wil toch nog even wat kwijt!! Toen wij haar vroegen als interim wist niemand hoeveel werk zij zich op de hals haalde. Zij kwam binnen het bestuur het werk van Bruno overnemen. Misschien voor even, tot er iemand anders was! Na de overname begon de ellende. De Postbank ellende. Telefonisch schat ik dat zij inmiddels 80% van alle Postbank medewerkers kent. Zij heeft meerdere malen voor balieís van diverse postkantoren gestaan en heeft eindeloos en eindeloos formulieren ingevuld, rondgestuurd, opgehaald, verbeterd, weer aangevraagd, teruggestuurd en opgestuurd.
Geweldig wat een kalmte heeft die vrouw! (Het hoofdkantoor in Leeuwarden staat er nog). Wat een takt. Maar vooral wat een doorzettingsvermogen om tegen deze eindeloze Bierkaai te vechten. Eva heeft aangegeven in ons bestuursmidden te willen blijven en daar zijn wij mannen blij mee. EVA BEDANKT! En welkom in ons midden.

Toelichting op de financiŽle cijfers

Het financieel overzicht van 2005 is in te zien door op de volgende link te klikken. Het document is in PDF-Formaat waarvoor Acrobat reader nodig is.

Bekijk financieel overzicht van de Dyane Vereniging Nederland over het jaar 2005

Het magazijn:

De huur voor het magazijn is een zware dobber geweest voor de vereniging en zal dat voor een groot deel van 2006 ook nog blijven. Het bestuur heeft zich bij het aanwenden van het magazijn iets te optimistisch uit gelaten over de verhuur opbrengst en het heeft tot heden geduurd dat dit debacle opgelost is. Desalniettemin heeft deze huur een groot gat geslagen in de reserve van de vereniging.

Clubblad:

Hierbij gaan wij op de oude voet verder. Minimaal 4 en maximaal 6 bladen per jaar. Gedrukt door het Citrofieltje en opgemaakt door Arjan Ligtenbarg.

Ledenbestand:

Jammer genoeg is het ledental afgelopen jaar gedaald. We zitten momenteel op 153 leden. We hopen dat nu de club weer volop draaiende is we snel weer een aanwas in dit aantal krijgen.

Laatste update: vrijdag 21 juli 2006